Meni Zapri

Projektni partnerji

Projektni partnerji

Limerick Institute of Technology (LIT) – vodilni partner

Limerick Institute of Technology (LIT) je visokošolska izobraževalna ustanova in je eden od 13 takšnih inštitutov na Irskem. Inštitut ima pet enot na območju mesta Limerick, okraja Tipperary in okraja Clare v srednje-zahodni regiji Irske.
Skupaj je v inštitutu zaposlenih preko 600 oseb, približno 50% zaposlenih je profesorjev. LIT je poznan po svojem aktivnem pristopu k učenju, raziskovalnem delu, vključevanju socialnega razvoja in razvoju podjetništva.
Enota za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) na LIT deluje na šolskih centrih v Limericku in Tipperaryju. LIT ima tudi šest podjetniških središč v treh okrajih. RRI upravlja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem in zagotavlja strokovno podporo podjetjem in inovacijam v regiji. RRI je vključen v širok nabor nacionalnih in EU programov s partnerji iz Evrope, ZDA in drugih delov sveta. Osredotočeni smo na obnovljive vire energije, podnebne akcije, socialno podjetništvo, razvoj podeželja in tehnologijo za izobraževanje, kar omogoča naši ekipi, da vodi in sodeluje v projektih in obenem tesno sodeluje s profesorji in drugimi strokovnjaki na Inštitutu.

Ballyhoura Development

Ballyhoura Development je lokalno razvojno podjetje in je neprofitna organizacija. Sodeluje s podjetji, socialnimi podjetji in skupnostmi v regiji Ballyhoura v vzhodnem Limericku in severnem Corku v jugo-zahodnem delu Irske. Ustanovljena je bila leta 1989, trenutno pa izvaja preko 30 nacionalnih in evropskih projektov in programov. Osredotočeni so predvsem na tri ključne cilje:
 1. gospodarski razvoj,
 2. razvoj skupnosti,
 3. okoljski razvoj in trajnost.
Partnerstvo in sodelovanje sta glavni vodili pri delu, ki ga izvaja Ballyhoura Development. Skupaj s pristopom od spodaj navzgor sta to ključna zaščitna znaka programov, ki jih izvajajo. Naša vizija: območje z opolnomočenimi in vključujočimi skupnostmi ter raznovrstno gospodarstvo. Naše poslanstvo: delo v partnerstvu za razvoj opolnomočenih in vključujočih skupnosti, ki navdihujejo in sprejemajo nove možnosti, spodbujajo pozitivne in trajnostne družbene in gospodarske spremembe ter zmanjšujejo neenakopravnost. Na ta način bo Ballyhoura postala privlačno območje za življenje, delo in obisk. Naše vrednote: vključenost – integriteta – inovativnost Naše poslanstvo: delo v partnerstvu za razvoj opolnomočenih in vključujočih skupnosti, ki navdihujejo in sprejemajo nove možnosti, spodbujajo pozitivne in trajnostne družbene in gospodarske spremembe ter zmanjšujejo neenakopravnost. Na ta način bo Ballyhoura postala privlačno območje za življenje, delo in obisk. Naše vrednote: vključenost – integriteta – inovativnost

Olympic Training

Organizacija Olympic Training je bila ustanovljena leta 1995 kot srednješolski center in se je od takrat razvila v organizacijo, ki zagotavlja usposabljanja in svetovanja. Med glavnimi cilji organizacije je spodbujanje investicij v človeške vire za hitrejši izobraževalni in podjetniški razvoj ter boj proti socialni izključenosti. Za doseganje teh ciljev organizacija aktivno sodeluje v nacionalnih in evropskih projektih, pobudah skupnosti in integriranih programih, ki se osredotočajo na družbeno integracijo različnih ranljivih skupin in raziskav na tem področju, ali pa imajo za cilj prenos inovacij, dobrih praks ter znanja, povezanega z vseživljenjskim učenjem in podjetništvom.

Doslej se je pri nas izobraževalo že več kot 25.000 študentov, izvedenih je bilo preko 4.500.000 ur poklicnega izobraževanja.

Olympic Training ima za cilj najti načine, kako prinesti pozitivno spremembo skozi čisto vsako dejavnost, v katero se vključujemo.

Univerza v Patrasu

Univerza v Patrasu (UP) se nahaja v mestu Patras v območni enoti Ahaja v Grčiji. Ustanovljena je bila leta 1964 in sestavlja jo 7 fakultet z različnih področij znanosti. Univerza ponuja 35 dodiplomskih in 50 podiplomskih programov. Eden od njenih glavnih ciljev je ustvarjanje novega znanja s promoviranjem znanstvenih raziskav. Univerza je tako še posebej aktivna na področju raziskav in ima visok renome glede kakovosti in inovativnosti. Po lestvici QS World University Ranking (junij 2019), je UP uvrščena na mesta 701-750. V okviru UP delujejo tudi trije izobraževalni centri: učna enota za tuje jezike, medkulturni izobraževalni center in izobraževalni center za vseživljenjski učenje. Na univerzi deluje dodiplomski, podiplomski in doktorski program za poslovno administracijo, ki sledi najnovejšim znanstvenim dognanjem in pokriva celoten spekter tem, povezanih s poslovno administracijo v zasebnem, javnem in neprofitnem sektorju.

Programma integra

Programma integra je socialna kooperativa ustanovljena leta 2005 v Rimu. Njen cilj je podpora in izvedba programov za družbeno integracijo migrantov in beguncev z namenom zagotavljanja pomoči pri začetku trajnostnega procesa osamosvajanja in na ta način prispevati k dobrobiti in razvoju skupnosti.

Aktivnosti:

 • Načrtovanje poti do družbene vključenosti. Programma integra razvija in izvaja aktivnosti, ki so v pomoč migrantom ter prosilcem in upravičencem do mednarodne zaščite, zagotavlja storitve socialno-pravne pomoči, zaposlitveno orientacijo, individualno in skupinsko svetovanje, tečaje italijanskega jezika, poklicno izobraževanje, medkulturne mediacijske storitve in družbeno mediacijo na področju stanovanjske problematike.
 • Promocija sodelovanja, znanja in inovativnosti med družbenimi delavci. Organizacija zagotavlja družbenim delavcem usposabljanja, tečaje in informacijske storitve. Organizira seminarje in delavnice ter promovira in izvaja dejavnosti izmenjave najboljših praks.
 • Vključenost skupnosti v izziv integracije. Programma integra izvaja promocijske kampanje z namenom informiranja in dviga javnega zavedanja med državljani in gospodarskimi deležniki na območju.
 • Podpora pri načrtovanju projektov z visoko stopnjo vpliva. Programma integra omogoča tehnično pomoč pri načrtovanju, upravljanju, nadzoru in odgovornosti inovativnih projektov namenjenih družbeni vključenosti migrantov in beguncev.

Vrednote:

 • Osrednjost posameznika (osebe), ki jo razumemo kot poslušanje in prepoznavanje drugega posameznika kot osnova nove kulture sprejemanja.
 • Kakovost pri upravljanju z ukrepi skozi ekipno delo, stalen nadzor in evalvacijskimi postopki.
 • Inovacija kot raziskava in preizkus za nove oblike ukrepov.

Enake možnosti kot načelo na katerem se gradi bolj pravična družba.

 

Univerza v Rimu »Tor Vergata«

Univerza v Rimu »Tor Vergata« ima za cilj prevzeti osrednjo vlogo na področju raziskav in izobraževanja, kakor tudi na tehničnem, gospodarskem in organizacijskem področju ter na področju družbenega razvoja in tako postati ne le »trajnostna univerza«, ampak tudi ena od najboljših evropskih univerz do leta 2025. Univerzo sestavlja šest članic (Ekonomija; Pravo; Inženirstvo; Humanistika in filozofija; Medicina in operacije; Matematika, fizika in naravoslovje), ki so organizirane v 18 oddelkov. Univerza ponuja 107 programov (univerzitetni, magistrski in enoviti), 31 doktorskih programov v angleškem jeziku (6 dvojnih programov). Tor Vergata ponuja 150 podiplomskih programov (programi naprednega usposabljanja, prva in druga stopnja poklicnega magisterija) in 50 programov specializacije. V projektu SocialB bo Univerzo v Rimu Tor Vergata predstavljala Raziskovalna skupina za vlado in civilno družbo. Raziskovalna skupina se osredotoča na izzive povezane z javnim sektorjem in civilno družbo ter deluje na treh glavnih področjih:
 • javna uprava in upravljanje – poučevanje, raziskovanje in testiranje procesov namenjenih ustvarjanju javne vrednosti,
 • socialno podjetništvo in inovativnost – poučevanje, raziskovanje in testiranje procesov namenjenih ustvarjanju družbene vrednosti,
korporativna družbena odgovornost in trajnost – poučevanje, raziskovanje in testiranje procesov namenjenih ustvarjanju skupne vrednosti.

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (ustanovljene leta 1919) ima dolgo tradicijo sodelovanja z geografskimi in drugimi ustanovami v tujini. Od leta 2007 do 2020 je sodeloval v 16 bilateralnih projektih in 14 mednarodnih projektih, ki jih je podprla EU s svojimi mehanizmi za znanstvene in raziskovalne aktivnosti in EU sredstvi. Oddelek je močno vpet tudi v nacionalne temeljne in uporabne raziskave. V zadnjih dvajsetih letih je Oddelek za geografijo sodeloval z več kot 50 oddelki za geografijo preko mreže Erasmus, prav tako pa je član mreže GeoRegNet CEEPUS (Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), ki povezuje 19 ustanov. Ponujamo izobraževanje na področju geografije (za geografe in učitelje geografije) za univerzitetno stopnjo, magistrsko stopnjo in doktorsko stopnjo. Oddelek za geografijo ima najbolj bogato geografsko knjižnico v Sloveniji, geografski in kartografski laboratorij, laboratorij za fizično geografijo ter raziskovalni center in lahko sprejme do 400 študentov in 28 zaposlenih. Dogajanju na oddelku lahko sledite v e-novičniku Geografska širina (http://geo.ff.uni-lj.si/stoletnica/novice/geografska_sirina)

Razvojna agencija Kozjansko

Razvojna agencija Kozjansko je regijska razvojna agencija, ki je bila ustanovljena leta 2000. Izvaja številne nacionalne in evropske projekte ter programe, ki so namenjeni razvoju skupnosti, gospodarskemu razvoju in trajnosti. Je tudi vodilni partner Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«, ki povezuje sedem občin (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče).

Razvojno agencijo sestavljajo še naslednje organizacijske enote:

 • Podjetniški inkubator Šentjur, ki nudi pisarne in podporo novim podjetjem,
 • Mladinski center Šentjur, ki nudi usposabljanja, svetovanje in projekte mednarodne izmenjave, ki zagotavljajo dodatne aktivnosti za otroke in mladino. V okviru MC Šentjur delujeta tudi co-working prostor Inkubator in Mladinski podjetniški inkubator,
 • Ljudska univerza Šentjur nudi formalne in neformalne izobraževalne programe in usposabljanja za odrasle in različne programe za starejše in druge ciljne skupine,

Turistično informacijski center Šentjur povezuje in promovira turistične ponudnike, muzeje in kulturno ter naravno dediščino v občini Šentjur.